Zelfmanagementondersteuning

Zelfmanagement betekent dat de cliënt zelf de regie over zijn leven houdt en meebeslist over de zorg die hij ontvangt. Zorgverleners in de langdurige zorg lopen daarbij soms tegen dilemma’s aan. Want hoe handel je als een chronisch zieke zijn motivatie verliest? En kunnen en willen zorgvragers de eigen regie over de zorg wel op zich nemen, bijvoorbeeld bij laaggeletterdheid of een verstandelijke beperking? Wat mag dan wel en niet, juridisch en ethisch gezien?

Het nieuwe kwaliteitsinstrument Zelfmanagementondersteuning beoogt vooral de autonomie en daarmee de kwaliteit van leven van zorgvragers te verbeteren. Zelfmanagementondersteuning doen we dus vooral samen. Het gaat erom dat de cliënt op de juiste manier wordt gestimuleerd om de regie van de zorg die hij ontvangt zoveel als mogelijk in eigen handen te nemen en te houden.

Er is een kerngroep samengesteld die bestaat uit afgevaardigden van Verenso, NVAVG, V&VN en MantelzorgNL. De Patiëntenfederatie en Alzheimer Nederland zijn daarnaast aangesloten als agenda-lid. Maud Heinen (V&VN) is de voorzitter van de kerngroep.

Stand van zaken

In de praktijk worden diverse knelpunten ervaren, ze lopen uiteen van mantelzorg gerelateerde dilemma’s en ethische vraagstukken, tot dilemma’s rondom technische ondersteuning. Daarover is meer duidelijkheid nodig. Op initiatief van procesbegeleider Bernadette Schutijser organiseerde de kerngroep op donderdag 20 mei 2021 een Invitational Conference om meer duidelijkheid te krijgen over de precieze knelpunten die in de praktijk worden ervaren. De kerngroep buigt zich op dit moment over de vraag welk type kwaliteitsinstrument het best aansluit bij de behoeften in de praktijk.