Werkwijze

Voor de ontwikkeling van de kwaliteitsinstrumenten volgen de werkgroepen een generiek plan van aanpak van SKILZ, dat telkens wordt verfijnd en uitgebreid. Het opstellen van een kwaliteitsinstrument neemt 18 tot 24 maanden in beslag en komt in grote lijnen op de volgende wijze tot stand:

Voorbereiding en afbakening Voorbereiding en afbakening
Knelpuntenanalyse Knelpuntenanalyse
Literatuuronderzoek Literatuuronderzoek
Conceptversies Conceptversies
Veldconsultaties Veldconsultaties
Formeel commentaar Formeel commentaar
Autorisatie Autorisatie

Voorbereiding en afbakening

De ontwikkeling van een kwaliteitsinstrument begint bij de voorbereiding. De procesbegeleider begint met een inventarisatie van al lopende (onderzoeks-) initiatieven. Vervolgens gaat de werkgroep verder met het afbakenen van de patiënt-/cliëntgroep, bepalen van de definities en begrippen en welke producten moeten worden opgeleverd

Knelpuntenanalyse

De volgende stap is het uitvoeren van een knelpuntanalyse door vertegenwoordigers van professionals die langdurige zorg verlenen, patiënten/cliënten en hun vertegenwoordigers en mantelzorgers. Op basis van deze analyse worden uitgangsvragen geformuleerd en ontstaat een beeld van de kennislacunes. 

Literatuuronderzoek

Ter voorbereiding op het schrijven van een eerste conceptversie van het kwaliteitsinstrument, wordt systematisch onderzoek gedaan van wetenschappelijke literatuur. Op basis van het literatuuronderzoek, wordt besloten of er aanvullend onderzoek moet worden gedaan. 

Conceptversies

De werkgroep schrijft een conceptversie van het kwaliteitsinstrument, gebaseerd op systematisch onderzoek van wetenschappelijke literatuur en de inbreng vanuit het veld (best practices en ervaringsdeskundigen).  

Veldconsultaties

Om een duidelijk beeld te krijgen van ontwikkelingen over de afgelopen jaren en knelpunten in de praktijk, worden professionals betrokken die langdurige zorg verlenen, patiënten/cliënten en hun vertegenwoordigers en mantelzorgers 

Formeel commentaar

Na een serie veldconsultaties volgt een formele consultatieronde onder alle belanghebbenden en de leden van de raden. Hierop volgen zo nodig aanpassingen aan het kwaliteitsinstrument.  

Autorisatie

Ten slotte, wordt het kwaliteitsinstrument voorgelegd aan de NVAVG, Verenso en V&VN en andere direct betrokken organisaties voor autorisatie. In de tussentijd worden implementatieadvies en informatiemateriaal ontwikkeld. 

Richtlijnmethode voor de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten

SKILZ ontwikkelt kwaliteitsinstrumenten voor het verbeteren van de langdurige zorg. Zorgprofessionals gebruiken de aanbevelingen in deze kwaliteitsinstrumenten als handvatten om zo goed mogelijke zorg te leveren. Cliënten, mantelzorgers en familie gebruiken die instrumenten om te beoordelen of ze goede zorg krijgen. Onder de term kwaliteitsinstrumenten vallen diverse documenten zoals richtlijnen, handreikingen, standaarden en protocollen. Maar hoe komen kwaliteitsinstrumenten eigenlijk tot stand? En wat is de rol van werkgroepleden uit de diverse beroeps- en cliëntenorganisaties? 
 
SKILZ heeft een eigen methode ontwikkeld die het proces van de ontwikkeling van SKILZ-kwaliteitsinstrumenten beschrijft.  Dit vindt namelijk plaats volgens een vast proces in nauwe samenwerking tussen de procesbegeleider en de werkgroep. Voor de totstandkoming van een kwaliteitsinstrument wordt onder andere gebruik gemaakt van de uitkomsten uit de deskresearch, de knelpuntenanalyse, het literatuuronderzoek en commentaar en feedback vanuit de werkgroep en klankbordgroep. 

Klik hier om de richtlijnmethode te lezen of te downloaden.

Disclaimer

SKILZ is de afkorting van Stichting KwaliteitsImpuls Langdurige Zorg. SKILZ maakt kwaliteitsinstrumenten voor de langdurige zorg. 

Kwaliteitsinstrumenten zijn documenten die zorgverleners en zorgorganisaties gebruiken om zo goed mogelijke zorg te leveren. Cliënten, mantelzorgers en familie gebruiken de instrumenten om te beoordelen of ze goede zorg krijgen.  

SKILZ omschrijft de langdurige zorg als intensieve en blijvende zorg die dagelijks door zorgverleners en vrijwilligers wordt verleend. Het is gericht op behoud en bevordering van de kwaliteit van leven, en minder gericht op herstel. Het gaat over zorg thuis of in een zorginstelling.    

Ook andere mensen maken gebruik van de langdurige zorg. Bijvoorbeeld mensen met een psychiatrische ziekte. Toch zijn de kwaliteitsinstrumenten niet voor hen gemaakt. SKILZ benoemt daarom in elk instrument voor wie het wél bedoeld is. Het advies is om het instrument alleen voor die groep mensen te gebruiken.   

De instrumenten