Ontwikkelagenda

De ontwikkelagenda wordt samengesteld op basis van de huidige, bekende knelpunten in de langdurige zorg en de bestaande kennishiaten bij zorgprofessionals. De informatie daarover is afkomstig van de achterban van de drie beroepsverenigingen (NVAVG, Verenso en V&VN), de leden van de diverse Raden en onze opdrachtgever, het ministerie van VWS. De agenda wordt aangevuld, verdiept en verbreed via systematische inventarisaties en beweegt mee met de actuele ontwikkelingen in de langdurige zorg. Daarbij zoekt het bureau steeds naar een goede balans tussen de verschillende deelsectoren binnen de langdurige zorg.