Over SKILZ

‘Het is onze missie om mensen die gebruik maken van langdurige zorg de best mogelijke kwaliteit van zorg te bieden door in deze zorg eenduidige kaders te bepalen. Hiermee dragen wij als SKILZ bij aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt en werken we aan het continu verbeteren van de zorg.’

Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ) is een samenwerking van een groot aantal partijen in de langdurige zorg. Het bestuur wordt gevormd door de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en een vertegenwoordiger vanuit het cliëntperspectief. In SKILZ bundelen zij de krachten en expertise en werken zij intensief samen met andere deskundige partijen in de langdurige zorg.

Cliënten in de langdurige zorg zijn aangewezen op de behandeling, begeleiding en ondersteuning van meerdere zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers. Deze werken allen vanuit hun eigen specifieke expertise. In de praktijk zijn er echter nog kwaliteitsverschillen. Vanuit het werkveld is toenemend behoefte aan eenduidige kaders waarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten gecombineerd worden met de brede ervaring en kennis vanuit het veld en de ervaring van de cliënt. Hiermee wordt beter duidelijk hoe de zorg voor de cliënt zo goed mogelijk kan worden ingericht.

SKILZ stimuleert en maakt kwaliteitsbeleid voor het verbeteren van de langdurige zorg. Dit kwaliteitsbeleid leggen we vast in kwaliteitsinstrumenten. De ontwikkeling gebeurt in nauwe samenwerking met betrokken partijen en deskundigen in de langdurige zorg. Vertegenwoordigers van cliënten en mantelzorgers worden nadrukkelijk betrokken.

SKILZ stimuleert ook het daadwerkelijke gebruik van het vastgestelde kwaliteitsbeleid in de praktijk. Het beleid is niet statisch; indien nodig worden kwaliteitsinstrumenten geactualiseerd of nieuw ontwikkeld. We houden onze kennis en kunde actueel en sporen daarnaast kennishiaten op om helder te maken waar aanvullend wetenschappelijk onderzoek nuttig kan zijn.

SKILZ ontvangt de komende jaren subsidie van het ministerie van VWS. In deze periode ontwikkelen we zes kwaliteitsinstrumenten, stellen we een onderzoeksagenda op en inventariseren we aan welke instrumenten op de langere termijn behoefte is. Deze staan in de ontwikkelagenda. In de langetermijnvisie van SKILZ leggen we vast hoe wij hier als organisatie structureel aan kunnen blijven bijdragen.