Zelfmanagementondersteuning

Zelfmanagement betekent dat de patiënt of cliënt zelf de regie over zijn leven houdt en meebeslist over de zorg die hij ontvangt. Zorgverleners in de langdurige zorg lopen daarbij soms tegen dilemma’s aan. Want hoe handel je als een chronisch zieke zijn motivatie verliest? En kunnen en willen zorgvragers de eigen regie over de zorg wel op zich nemen, bijvoorbeeld bij laaggeletterdheid of een verstandelijke beperking? Wat mag dan wel en niet, juridisch en ethisch gezien?

Het nieuwe kwaliteitsinstrument Zelfmanagementondersteuning beoogt vooral de autonomie en daarmee de kwaliteit van leven van zorgvragers te verbeteren. Zelfmanagementondersteuning doen we dus vooral samen. Het gaat erom dat de patiënt/cliënt op de juiste manier wordt gestimuleerd om de regie van de zorg die zij ontvangen zoveel als mogelijk in eigen handen te nemen en te houden.

Stand van zaken

Op initiatief van procesbegeleider Bernadette Schutijser is inmiddels een start gemaakt met het vormen van een kerngroep. Zij gaat de komende periode aan de slag met de ontwikkeling van de knelpuntenanalyse.

De instrumenten