Infectiepreventie

Het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) ontwikkelt en actualiseert richtlijnen voor infectiepreventie in de medisch specialistische zorg, de openbare gezondheidszorg en de langdurige zorg. De richtlijnen worden ontwikkeld door de Federatie voor Medisch Specialisten (FMS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en door SKILZ. Afhankelijk van het onderwerp is één van de drie partijen de trekker van het herzieningsproces. Bij de herziening van elke richtlijn worden relevante stakeholders in kaart gebracht en uitgenodigd om deel te nemen. Hierbij worden zorgverleners ook nadrukkelijk betrokken als stakeholder.

Richtlijn Handhygiëne & Persoonlijke hygiëne medewerker

SKILZ werkt samen met het RIVM aan twee richtlijnen die veel met elkaar te maken hebben. Het RIVM is de trekker van de richtlijn Handhygiëne en SKILZ van de richtlijn Persoonlijke hygiëne medewerker. De organisaties zijn in het najaar van 2021 gestart met de deskresearch en de knelpuntenanalyse. Bij zowel de werkgroepleden als in het veld, zijn knelpunten opgehaald en is op basis van hiervan de indeling van de nieuw te ontwikkelen richtlijn opgesteld. Beide thema’s worden hierin opgenomen. Nadat de modules en uitgangsvragen zijn geformuleerd, is in het voorjaar van 2022 het literatuuronderzoek gestart. De werkgroep formuleert momenteel de overwegingen en aanbevelingen voor iedere uitgangsvraag. De verwachting is dat eind 2022 de richtlijn de commentaarronde in gaat.

Richtlijn Persoonlijke hygiëne cliënt en bezoeker

In een latere fase verzorgt SKILZ de herziening van de richtlijn Persoonlijke hygiëne cliënt en bezoeker. Dan zal naar alle waarschijnlijkheid de werkgroep van de richtlijn Handhygiëne & Persoonlijke hygiëne worden uitgebreid met enkele leden, zoals de Patiëntenfederatie en andere cliëntvertegenwoordigers. Ook de cliënt zelf zal worden betrokken bij het ontwikkelen en herzien van deze richtlijn.

Richtlijn Opvang en afvoer van urine en faeces

In het voorjaar 2022 is gestart met de herziening van de richtlijn Pospoelers en vermaalsystemen. Na de knelpuntenanalyse is gebleken dat deze richtlijn onlosmakelijk is verbonden met de richtlijn Urinelozing en stoelgang. De werkgroep is om die reden uitgebreid met deskundigheid op het gebied van urine en faeces zodat samen verder gewerkt kan worden aan een nieuwe richtlijn over het opvangen en afvoeren van urine en faeces. Voor de knelpunteninventarisatie is voor beide thema’s zowel naar zorgverleners als naar de fabrikanten en leveranciers van pospoelers, vermaalsystemen en opvangmaterialen, een vragenlijst gestuurd. Op basis van deze opgehaalde knelpunten gaat de werkgroep zich komende tijd buigen over het formuleren van de uitgangsvragen en het opstellen van het literatuurprotocol.

Bij SKILZ is Femke Aanhane de procesbegeleider voor de richtlijnen op het gebied van de infectiepreventie. 

Meer informatie over het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) en de richtlijnen infectiepreventie is te vinden op www.sri-richtlijnen.nl

Tijdlijn

Voorbereiding en afbakening Voorbereiding en afbakening
Knelpuntenanalyse Knelpuntenanalyse
Literatuuronderzoek Literatuuronderzoek
Conceptversies Conceptversies
Veldconsultaties Veldconsultaties
Formeel commentaar Formeel commentaar
Autorisatie Autorisatie

Voorbereiding en afbakening

De ontwikkeling van een kwaliteitsinstrument begint bij de voorbereiding. De procesbegeleider begint met een inventarisatie van al lopende (onderzoeks-) initiatieven. Vervolgens gaat de werkgroep verder met het afbakenen van de patiënt-/cliëntgroep, bepalen van de definities en begrippen en welke producten moeten worden opgeleverd

Knelpuntenanalyse

De volgende stap is het uitvoeren van een knelpuntanalyse door vertegenwoordigers van professionals die langdurige zorg verlenen, patiënten/cliënten en hun vertegenwoordigers en mantelzorgers. Op basis van deze analyse worden uitgangsvragen geformuleerd en ontstaat een beeld van de kennislacunes. 

Literatuuronderzoek

Ter voorbereiding op het schrijven van een eerste conceptversie van het kwaliteitsinstrument, wordt systematisch onderzoek gedaan van wetenschappelijke literatuur. Op basis van het literatuuronderzoek, wordt besloten of er aanvullend onderzoek moet worden gedaan. 

Conceptversies

De werkgroep schrijft een conceptversie van het kwaliteitsinstrument, gebaseerd op systematisch onderzoek van wetenschappelijke literatuur en de inbreng vanuit het veld (best practices en ervaringsdeskundigen).  

Veldconsultaties

Om een duidelijk beeld te krijgen van ontwikkelingen over de afgelopen jaren en knelpunten in de praktijk, worden professionals betrokken die langdurige zorg verlenen, patiënten/cliënten en hun vertegenwoordigers en mantelzorgers 

Formeel commentaar

Na een serie veldconsultaties volgt een formele consultatieronde onder alle belanghebbenden en de leden van de raden. Hierop volgen zo nodig aanpassingen aan het kwaliteitsinstrument.  

Autorisatie

Ten slotte, wordt het kwaliteitsinstrument voorgelegd aan de NVAVG, Verenso en V&VN en andere direct betrokken organisaties voor autorisatie. In de tussentijd worden implementatieadvies en informatiemateriaal ontwikkeld. 

Lees hier alles over onze werkwijze voor de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten.

De instrumenten