Slikproblemen

Stand van zaken Slikproblemen

Eind september is de werkgroep Slikproblemen bij elkaar gekomen. De eerste module ‘Signaleren van slikproblemen’ is tijdens de bijeenkomst besproken. Belangrijk, want goede zorg bij slikproblemen begint bij het herkennen ervan.

De module richt zich met name op verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en agogen die de dagelijkse zorg bieden aan mensen met een verstandelijke beperking en ouderen. In de praktijk en uit de knelpuntenanalyse januari 2022, blijkt dat een slikprobleem regelmatig te laat wordt gesignaleerd en dat signalen als gewichtsverlies en hoesten niet worden gerelateerd aan een eventueel slikprobleem. Bovendien kunnen mensen met een verstandelijke beperking of een oudere met dementie zelf vaak hun probleem niet uitleggen. Zorgverleners moeten dus goed op de hoogte zijn van signalen die kunnen duiden op slikproblemen en weten wanneer verwijzing naar een specialist, bijvoorbeeld een logopedist, voor tijdige behandeling nodig is. Deze module zal daaraan bijdragen.

Literatuuronderzoek

Naast de module ‘Signaleren van slikproblemen’, zullen ook de thema’s screening, specifieke risicogroepen, diagnostiek, monitoring en evaluatie, ethische dilemma’s en de ondersteuning van naasten en mantelzorgers, aan de orde komen in de richtlijn Slikproblemen. Tijdens de zomerperiode is het literatuuronderzoek gestart om voor de meeste thema’s overwegingen te formuleren die vanuit wetenschappelijk onderzoek worden onderbouwd. Uit de voorlopige resultaten van het literatuuronderzoek blijkt dat er veel onderzoek is onder ouderen naar slikproblemen, wat goed bruikbaar kan zijn voor de werkgroep. Het onderzoek onder mensen met een verstandelijke beperking is helaas beperkt. Daarom zal er voor deze groep meer naar individuele studies (in plaats van systematische literatuur reviews) worden gezocht om zo toch een goed beeld te krijgen van de actuele wetenschappelijke inzichten.