Algemeen

SKILZ verbetert en vernieuwt

De voorzitter van SKILZ, Petrie Roodbol, nodigt je uit om kort terug te blikken op 2021 en vooruit te kijken naar 2022, een belangrijk jaar voor SKILZ!

SKILZ verbetert en vernieuwt

Op dit moment werkt het bureau aan zes kwaliteitsinstrumenten vanuit de subsidie van VWS, plus de SRI-richtlijnen (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie) die daar later bij zijn gekomen. Daarnaast is in 2021 hard gewerkt aan de toekomst van SKILZ met focus op de meerjarenagenda, een nieuwe subsidieaanvraag en een toekomstbestendige governance. 

Dankzij de versterking van het bureau worden ook aanpalende zaken opgepakt. Recent is de SKILZ-methode voor de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten uitgebracht. In januari organiseert het bureau voor werkgroepleden een korte cursus waarin deze methode en de rol van werkgroepleden wordt toegelicht. In de toekomst worden per fase van het ontwikkelproces van een kwaliteitsinstrument korte filmpjes gemaakt zodat de procesbegeleiders de werkgroepleden nog beter kunnen ondersteunen in hun rol.

In 2021 zijn de veldpartijen (adviesraad, ervaringsraad en partnerraad van SKILZ) drie keer bij elkaar geweest om thema’s voor de meerjarenagenda van SKILZ aan te dragen en daarover discussie te voeren. De discussie richtte zich onder andere op de vraag welke thema’s voorrang zouden moeten krijgen, ofwel waar heeft het veld écht behoefte aan, en of een kwaliteitsinstrument kan helpen om bepaalde ingewikkelde problemen aan te pakken. Ook zijn lacunes in de langdurige zorg besproken en of er reeds bestaande kwaliteitsinstrumenten zijn die deze lacunes kunnen opvullen. Het bestuur van SKILZ dankt de raden voor hun input en neemt de komende maanden de beslissing welke thema’s op de meerjarenagenda komen. SKILZ wil het actualiseren van de meerjarenagenda een jaarlijks terugkerend thema laten zijn op de agenda van de raden.

SKILZ gaat vooruit

De huidige subsidieperiode loopt eind 2022 af en VWS is voornemens om SKILZ een nieuwe subsidie te verstrekken. Daar zijn we blij mee. Dat betekent dat SKILZ ook na 2022 kan bijdragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt en kan blijven werken aan het continu en structureel verbeteren van de kwaliteit in de langdurige zorg. 

Naast de subsidieaanvraag is SKILZ ook bezig met een traject gericht op de bestuurlijke structuur van SKILZ. SKILZ is opgericht door de NVAVG, V&VN en Verenso en discussie wordt gevoerd op welke manier SKILZ beter gepositioneerd kan worden met daarbij een bredere betrokkenheid van de veldpartijen.

SKILZ ontwikkelt zich gestaag tot een relevante partner voor het verbeteren van de kwaliteit in de langdurige zorg. Namens het bestuur en bureau van SKILZ wil ik u allen bedanken voor uw bijdrage hieraan in het afgelopen jaar. En we zien uit naar het komend jaar waarin we de goede samenwerking willen voortzetten.

Het bestuur en bureau van SKILZ wenst iedereen een heel mooi en gezond 2022!