Algemeen

Ontwikkeling kwaliteitsinstrumenten: de stand van zaken

De ontwikkeling van de diverse kwaliteitsinstrumenten raakt op stoom! Momenteel zitten drie thema’s in de daadwerkelijke ontwikkelfase. Dit houdt in dat de uitgangsvragen zijn opgesteld en dat het literatuuronderzoek is afgerond (Wilsbekwaamheid) of kan worden gestart (Slaapproblemen en Zelfmanagementondersteuning).

Wilsbekwaamheid

Het thema Wilsbekwaamheid is als eerste gestart en is daardoor het meest gevorderd; het literatuuronderzoek is zo goed als afgerond en de (sub)werkgroepen zijn de overwegingen bij iedere uitgangsvraag op papier aan het zetten. Dit is altijd een ingewikkelde fase bij de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten. Het doel is het antwoord op de uitgangsvragen zo goed mogelijk te formuleren om tot een juiste en begrijpelijke aanbeveling te komen. De richtlijn is een multidisciplinair instrument, dat zowel door artsen als door begeleiders en verzorgenden gebruikt moet worden. 

Slikproblemen, Mondzorg en Proactieve Medische Besluitvorming rondom het levenseinde

Bij deze drie thema’s zijn de betrokken procesbegeleiders met frisse energie gestart met de voorbereidingsfase. De deskresearch is verricht en de werkgroepen zijn of worden samengesteld. Komende maanden wordt voor elk van deze thema’s een knelpuntenanalyse uitgevoerd. Op basis daarvan kunnen dan de uitgangsvragen worden geformuleerd. Begin 2022 start het ontwikkelproces van deze thema’s. De procesbegeleiders en werkgroeplerden kijken uit naar het moment waarop de eerste teksten op papier komen en het kwaliteitsinstrument vorm krijgt. 

Infectiepreventie

Als laatste werkt SKILZ aan de richtlijn Persoonlijke Hygiëne medewerker. Dit betreft een herziening van een huidige richtlijn van de WIP (Werkgroep Infectiepreventie) vanuit het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI). De herziening van de WIP-richtlijn volgt hetzelfde proces als het opstellen van een nieuwe richtlijn, maar het tijdpad kan soms iets korter zijn. Niet op alle onderdelen is namelijk aanpassing nodig. De knelpuntenanalyse is inmiddels afgerond en de concept uitgangsvragen worden voorgelegd aan de werkgroep. Daarmee is ook deze richtlijn in de ontwikkelfase terechtgekomen.