Algemeen

Hulp gevraagd

De NVAVG, BPSW, V&VN, NIP, NVO, KansPlus en VGN vragen uw medewerking om een vragenlijst in te vullen over Module 1 (Beeldvorming ) van de multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassen met een verstandelijke beperking’.  

De vragenlijst gaat in op de aanbevelingen uit de richtlijn en daarbinnen de module 1 over Beeldvorming en diagnostiek en wordt breed uitgezet onder zorgprofessionals en zorgaanbieders. Er is ook een aparte vragenlijst opgesteld voor cliënten en naasten. 

We willen u vragen de vragenlijst in te vullen uiterlijk 30 juni. Alvast hartelijk dank!
De link naar de vragenlijst voor professionals/aanbieders vindt u hier.

Toelichting
Zoals u mogelijk weet, heeft het Zorginstituut Nederland in het kader van haar Zinnige zorg onderzoek in de gehandicaptenzorg in september 2021 een verbetersignalement geschreven op welke punten de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag beter kan. Uit dit kwalitatieve onderzoek komt naar voren dat het aangepaste AAIDD-model voor beeldvorming en diagnostiek van probleemgedrag vrijwel onbekend is onder zorgprofessionals en dat het model niet in zijn volle omvang wordt toegepast. Ook blijkt in de zorgpraktijk sprake van onderdiagnostiek. 

Als onderdeel van de verbeteracties zetten de beroepsverenigingen NVAVG, BPSW, V&VN, NIP, NVO, KansPlus en VGN deze vragenlijst uit met als doel meer inzicht te krijgen in hoeverre zorgprofessionals bekend zijn met c.q. werken volgens de ‘geest van’ module 1 over Beeldvorming uit de multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’.  

Als vervolg op deze vragenlijst zal via enkele pilots bij zorgaanbieders worden ingezoomd op de vraag hoe de werkwijze van het breed en meervoudig kijken volgens ‘de geest van’ het aangepast AAIDD model in werkwijzen en/of binnen zorgorganisaties kan worden verankerd. Daarom vragen we aan het eind van de vragenlijst of u bereid bent aan deze pilot mee  te werken.